သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ
  ၽိူၵ်ႇ  


ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈ သၢင်ႇသီႈ သီၽိူၵ်ႇ
ၽၵ်းမီႇၽိူၵ်ႇ
တႃႇဝႃႇ သီၽိူၵ်ႇ
မူၺ် သီၽိူၵ်ႇ
မွၵ်ႇၵုမ်ႈ သီၽိူၵ်ႇ