သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ


  သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း  


မၢၵ်ႇ သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း
မၢၵ်ႇႁိၼ် သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း
မႆမႆႉ သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း
ၸွၼ်ႈ သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း
ၽၵ်းႁုင် သီမၢၵ်ႇၸွၵ်း