ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:သီ/တွၼ်ႈတႃႇ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈ

သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ


လွင်ႈႁႃတူၺ်း ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

မႄးထတ်း

ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉၼႆႉ ပိူင်လူင်မၼ်း ပဵၼ် ပပ်ႉၶႅပ်းႁၢင်ႈ ။ တွၼ်ႈတႃႇဢဝ်ၸႂ်ႉတီႈၼႆႈၼႆႉ တီႈ ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ ၶွၼ်ႇမွၼ်းၼၼ်ႉ မီးဝႆႉ ၶႅပ်းႁၢင်ႈတင်းၼမ်။ မိူဝ်ႈပႆႇ လူတ်ႇၶိုၼ်ႈၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်မႂ်ႇၸူး ဝီႇၶီႇပပႉ် ၼႆႉ ၶႅၼ်းတေႃႈ တူၺ်းၶႅပ်းႁၢင်ႈ တီႈဝႅပ်ႉသၢႆႉ ဢၼ်တေပဵၼ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈဢၼ်သၢင်ႇထုၵ်ႇၼၼ်ႉ။

လွင်ႈသႂ်ႇ ၶႅပ်းႁၢင်ႈ

မႄးထတ်း

ၸွင်ႇတေပဵၼ်လႆႈ၊ ပေႃးသၢင်ႈၼႃႈလိၵ်ႈမႂ်ႇၼႆ ၶတ်းၸႂ်ၸွမ်းပၼ် ပိူင် ၶွင် ၼႃႈလိၵ်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉ။ Wikijunior:သီ/သွမ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် ၼႃႈလိၵ်ႈတၢမ်းႁူဝ် ဢၼ်တေၸၢင်ႈ ထုတ်ႇဢဝ် တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈတမ်းပိူင်။ တမ်းပိူင် တူဝ်လိၵ်ႈ ႁႂ်ႈမၼ်းယႂ်ႇ သေ သီမၼ်းၵေႃႈ ဢၼ်ငမ်ႇမႅၼ်ႈလီ။ တီႈၼိူဝ် ၼႃႈလိၵ်ႈ ၽိူၵ်ႇ ၼႆႉ ယႃႇပေၸႂ်ႉ တူဝ်လိၵ်ႈၽိူၵ်ႇ၊ မၼ်းတေလူယၢပ်ႇ။