ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:သီ/တွၼ်ႈတႃႇ ပေႃႈမႄႈ

သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ


ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ!

မႄးထတ်း

လုၵ်ႉတီႈ သီ ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ ဢၼ်ပဵၼ်ပပ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ သေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းတေၸွႆႈထႅမ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႇလဵပ်ႈႁဵၼ်း လွင်ႈ သီ၊ ဢၼ်ၵိုၵ်းပႃးတင်း ၶေႃႈၵႂၢမ်းတူဝ်ယၢင်ႇ လႄႈ ပၢႆးဝူၼ်ႉ။

တေႁဵတ်းႁိုဝ်လူ

မႄးထတ်း

ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ၸဵမ်ပေႃႈမႄႈ လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၸၢင်ႈလူႇလႆႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁင်းၵူၺ်းၵေႃႈ လူလႆႈ။ ၵမ်ႉထႅမ်ဝႆႉပၼ် ၶေႃႈၵႂၢမ်းၵမ်ႈၽွင်ႈသေ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပႆႇၸမ်ၸႂ်ၼႆ ပေႃႈမႄႈ ထုၵ်ႇလီလူၶေႃႈၵႂၢမ်း ၼႄ သဵင်လင်လင် တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ပေႃးတေဝႃႈၸွမ်းလႆႈ။