ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

(လုၵ်ႉတီး Wikijunior ၼႆႈသေ ၶိုၼ်းပိၼ်ႇဝၢႆႇမႃး)

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇသေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ

လွင်ႈယိူင်းဢၢၼ်း ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉတႄႉ ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ ဢၼ်တေသၢင်ႇတေႃႇတင်း ဢႃႇယုႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လွင်ႈဝူၼ်ႉဢဝ်သေတႅမ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်တွၼ်ႈတႃႇ တႄႇၵိူတ်ႇ တေႃႇ 12 ၶူပ်ႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ တေၶဝ်ႈပႃး ဢၼ်ဢဝ် ၶႅပ်းႁၢင်ႈ၊ ႁၢင်ႈၸၼ်၊ ႁၢင်ႈၶိတ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၼႄႁၢင်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ လုၵ်ႉတီႈ ၽူႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ၊ မေႃသူၼ်၊ လုၵ်ႈႁဵၼ်း လႄႈ ၵူၼ်းၼုမ်ၶဝ်တင်းသဵင်ႈ ဢွၼ်ၵၼ်ႁူမ်ႈသေ တႅမ်ႈဝႆႉယဝ်ႉ။ ပပ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႄဝႆႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၸိူဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈ ၼႄႉၼွၼ်းလႆႈၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၼင်ႇႁိုဝ် လွင်ႈတၢင်းမၼ်း တေၶိုၼ်ႈယႂ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈမႃးၼၼ်ႉ တွၼ်ႈတႃႇတႅမ်ႈ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ မႄးထတ်း ပပ်ႉလိၵ်ႈ တင်း တွၼ်ႈလႂ်တွၼ်ႈၼၼ်ႉၼႆႉ လႆႈၽိတ်ႈမွၵ်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇဝႆႉယူႇ။ ပပ်ႉႁဝ်းၶႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽႄလၢႆလၢႆ ဢမ်ႇဢဝ်ၵႃႈဢဝ်ႁူဝ်မၼ်း ၸွမ်းၼင်ႇ မၢႆမီႈ Creative Commons Attribution-ShareAlike License ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးၶႂ်ႈႁူႉ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ ၼႃႈၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉထႅင်ႈၼႆ ၶႅၼ်းတေႃႈ တူၺ်းတီႈ ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပဵၼ်ဢီႈသင်ႁူဝ်ၶေႃႈ

တီႈၼၼ်ႈၼႆႉ မီးဝႆႉ ပပ်ႉဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ ႁူဝ်သိပ်းမၼ်းသေ လုၵ်ႉတီႈၼႂ်းပပ်ႉၼၼ်ႉသေ တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တွၼ်ႈၵၼ်ႁူဝ်ပၢၵ်ႇမၼ်း တွၼ်ႈတႃႇပိုၼ်ဢွၵ်ႇ တႃႇႁႂ်ႈလူလႆႈၼၼ်ႉယူႇ။