ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ:တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈ

ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ်မီးတီႈၼႂ်း ဝီႇၶီႇၵျူႇၼီႇယႃႇ ဢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇတီႈ ၸၼ်ႉ လူင်ႈၼႃႈ-လွင်ႈလူလိၵ်ႈ။ ပပ်ႉဢၼ်ၼႆႉ ယိူင်းဢၢၼ်း တႃႇႁႂ်ႈ ပေႃႈမႄႈ/ၵူၼ်းလူလွမ်ပႂ်ႉတူၺ်း ဢမ်ႇၼၼ် မေႃသွၼ် ဢၼ်သွၼ်လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ၊ ပေႃးၼၼ် ၶဝ်တေမိုတ်ႈၵိုဝ်းၵၼ်တင်း တူဝ်လိၵ်ႈ ႁင်း တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ လႄႈ သဵင်ဢွၵ်ႇ တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ။


တူဝ်မႄႈလိၵ်ႈ ဢိင်းၵလဵတ်ႈA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Author: Mark Linley, Kindergarten teacher