လွင်ႈၸွႆႈထႅမ်:လမ်းၼႂ်း

လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဝီႇၶီႇပပ်ႉ

မႄးထတ်း

လုၵ်ႉတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ သေ ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇ! ၼႃႈလိၵ်ႈၼႆႉ မၼ်းပဵၼ် ယၢင်ႈတိၼ် ဢွၼ်တၢင်းသုတ်း တႃႇၶဝ်ႈၸူး လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် တႃႇၸႂ်ႉ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၵေႃႈဝႃႈ၊ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶႂ်ႈလူၶႂ်ဢၢၼ်ႇပပ်ႉလိၵ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၶဝ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈသေလွၵ်းသေလၢႆးၼႆ သိုပ်ႇလူဢၢၼ်ႇၵႂႃႇလႄႈ။

တွၼ်ႈတႃႇပပ်ႉ တီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တၢင်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တူၺ်းပႃး Shelf:လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် လႄႈ။