ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:ႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇၶႃႈ

ဝီႇၶီႇပပ်ႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ယူင်ႉၵၢၼ် ဝီႇၶီႇမီႇတီႇယႃႇ တွၼ်ႈတႃႇ ႁူမ်ႈၵၼ် တႅမ်ႈ ပပ်ႉၵၢၼ်ႁဵၼ်း ဢၼ်ၶဝ်ႈပႃး လမ်းၼႂ်း လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႇ ဢၼ်ၵူၼ်းၵူႈၵေႃႉ ပႃးၸဵမ် ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸၢင်ႈမႄးထတ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ ၵူၺ်းလူဝ်ႇၼဵၵ်းပၼ်တီႈ ႁဵင်းၵွင်ႉ မႄးထတ်း ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်းၽၢႆႇၼိူဝ် တီႈ ၼႃႈလိၵ်ႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼၼ်ႉၵူၺ်း။ တီႈဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ မီးဝႆႉ ယူင်ႉၵၢၼ်ၽႄ သွင်ဢၼ် - ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ယိူင်းဢၢၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႄႈ ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင် ဢၼ်ပဵၼ် ၵဵပ်းႁွမ်တွမ်ဝႆႉ လၢႆးတူမ်ႈႁုင် လႄႈ လွင်ႈတၢင်းတူမ်ႈႁုင် ၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။ ၽူႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ်ၼႆႉ ပႂ်ႉပႃး သုၼ်ႇၸဝ်ႈၶဝ် ၼိူဝ် လွင်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၶဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ Creative Commons Attribution-ShareAlike License လႄႈGNU Free Documentation License ဢၼ်ၼႄႉၼွၼ်းဝႃႈ ၸိူဝ်းတၢင်ႇၶိုၼ်ႈၵႂႃႇလႄႈ ၸိူဝ်းလုၵ်ႉတီႈၼၼ်ႈ လႆလူင်းမႃးၼၼ်ႉ မၼ်းတေပဵၼ် ဢၼ်ပိုၼ်ၽႄလႆႈ လွတ်ႈလႅဝ်းထၢင်ႇႁၢင်ႈ သေ ပဵꧣ်ဢၼ်ၶိုၼ်းၽႄႈလႆႈထႅင်ႈ လွတ်ႈလွတ်ႈလႅဝ်းလႅဝ်း။ တွၼ်ႈတႃႇ လွၼ်ႉၶၢဝ်ႇထႅင်ႈတႄႉ တူၺ်းပၼ်တီႈ Wikibooks:Copyrights ၼၼ်ႉလႄႈ။ ဝီႇၶီႇပပ်ႉၼႆႉ ၶိုၼ်ႈမႃးၼိူဝ် ဢွၼ်ႇလၢႆး မိူဝ်ႈ ပီ 2003 လိူၼ်ၸူႇလၢႆႇ 10 ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။