ငဝ်ႈငႃႇ ပပ်ႉလိၵ်ႈ

ၶူၼ်ႉႁႃတႃႇ ငဝ်ႇငႃႇပပ်ႉ

ISBN ဢၼ်ပၼ်ဝႆႉၼၼ်ႉ မၼ်းဢွၵ်ႇၼႄဝႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလႆႈ၊ ၵူတ်ႇတူၺ်း လွင်ႇထုတ်ႇဢဝ် ၵႃႈတီႈ ငဝ်ႈတိုၼ်း မၼ်းၼၼ်ႉလႄႈ။

Below is a list of links to other sites that sell new and used books, and may also have further information about books you are looking for: