ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:တုၵ်းယွၼ်း တွၼ်ႈတႃႇ လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ်

Latest comment: 10 months ago by Saimawnkham in topic Request for Interface Administrator
ၽိုၼ်သိမ်းဢွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း ဝီႇၶီႇပပ်ႉ
လွင်ႈဢုပ်ႇဢူဝ်း လွင်ႈၵႅမ်ၸွႆႈ လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း လွင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | ၶေႃႈတၢင်ႇလၢတ်ႈ | ယူင်ႉၵၢၼ် | ပပ်ႉဢၼ်ၼႄႉၼမ်း ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ | လွင်ႈထႅၵ်ႉၼိၵ်ႉ | လွင်ႈၵုမ်းၵမ် လွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ႁူၼ်ၶိုၼ်းလွင်ႈမွတ်ႇပႅတ်ႈ | ၼမ်းၶဝ်ႈ | လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ် ပႅၼ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ
ၽိုၼ်သိမ်း လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း တႃႇ လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ်
  • ဢဝ် {{closed}}/{{end closed}} သေ ဢိုတ်းပၼ်
  • လွင်ႈတုၵ်းယွၼ်း ထုၵ်ႇလီၶၢႆႉၸူး ၼႃႈလိၵ်ႈၽႄ ၵႃႈတီႈ ဝီႇၶီႇပပ်ႉ:တုၵ်းယွၼ်း တႃႇ လွင်ႈၶႂၢင်းပၼ်/ၸိုဝ်ႈၽူႈၸႂ်ႉတိုဝ်း
  • လႅၵ်ႈလၢႆႈ ႁူဝ်ၶေႃႈၸူး +ဢွင်ႈတီႈ ဢမ်ႇၼၼ် -ဢွင်ႈတီႈ

Request for Administrator

မႄးထတ်း

I would like to request the adminrights. Thanks. Saimawnkham (talk) 00:27, 6 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply

  Done from meta on 14 January 2023.Saimawnkham (talk) 21:57, 14 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply

I would like to request for renewal of the adminrights. Thanks.Saimawnkham (ဢုပ်ႇ) 12:32, 26 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2023 (UTC)Reply

  Done from meta on 10 September, 2023. Granted for 1 year to expire on 2024-09-10.Saimawnkham (ဢုပ်ႇ) 09:20, 10 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2023 (UTC)Reply

Request for Interface Administrator

မႄးထတ်း

I would like to request the interface adminrights. Thanks. Saimawnkham (talk) 00:28, 6 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply

  Done from meta on 14 January 2023.Saimawnkham (talk) 22:00, 14 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply

I would like to request for the renewal of interface adminrights. Thanks.Saimawnkham (ဢုပ်ႇ) 12:32, 26 ဢေႃးၵၢတ်ႉ 2023 (UTC)Reply

  Done from meta on 10 September, 2023. Granted for 1 year to expire on 2024-09-10.Saimawnkham (ဢုပ်ႇ) 09:20, 10 သႅပ်ႇ​ထႅမ်ႇပႃႇ 2023 (UTC)Reply

Enable additional namespace

မႄးထတ်း

I would like to propose to enable additional namespae in this wikibooks as follow.

Cookbook = ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်
Cookbook_Talk = ဢုပ်ႇၵုမ်_ပပ်ႉတူမ်ႈႁုင်
Transwiki = ထရၼ်ႇသ်ဝီႇၶီႇ
Transwiki_Talk = ဢုပ်ႇၵုမ်_ထရၼ်ႇသ်ဝီႇၶီႇ
Wikijunior = ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Wikijunior_Talk = ဢုပ်ႇၵုမ်_ဝီႇၶီႇလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ
Subject = ပၢႆး
Subject_Talk = ဢုပ်ႇၵုမ်_ပၢႆး

I will take this request to Phabricator after one week. Thanks. Saimawnkham (talk) 21:39, 18 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply

Change Logo on shn.wikibooks.org

မႄးထတ်း

The (shn.wikibooks.org)'s logo is Wikibooks-logo-en. We would like to request to change that to Wikibooks-logo-shn. I will take this request to Phabricator after one week. Thanks. Saimawnkham (talk) 09:07, 19 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply

  Done on 23 January 2023.Saimawnkham (talk) 02:52, 25 ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply

Global bots enabled

မႄးထတ်း
Apologies for posting this message in English. Please help translate to your language

Hello. Congratulations on having this new wiki created! As this is a new content wiki and as a result of a global discussion, this project is now allowing global bots by default. You can learn more about global bots visiting the global bot policy page and in particular this section. A list of all current global bots can be viewed at here.

If you wish to keep global bot access enabled there is nothing that your community needs to do. On the other hand, if you wish to deactivate (opt-out) global bot access on this wiki, you may do so at any time by opening a discussion or vote about the matter. Once the discussion finishes and consensus is reached, please let us know at the stewards' noticeboard on Meta-Wiki so we can do the necessary.

We remain at your service at the stewards' noticeboard on Meta-Wiki if you have any questions or concerns.

Thank you. --MarcoAurelio (talk) 01:03, 2 ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ 2023 (UTC)Reply