ပပ်ႉၽဵင်းၵႂၢမ်း/ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈပွႆး

သဵင်လမ်ႇ - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊ
ၶေႃႈၵႂၢမ်း - ၸၢႆးၶမ်းလႅင်ႊ၊ၸၢႆးသႅင်ၸွမ်ၾႃႉ

Key -
Beat -

တိင်ႇ

ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈပွႆးထတ်း

(ၵႂၢမ်းသိူဝ်ႇ)* ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈ ပွႆး... ပိူၼ်ႈၸွႆး.. ၶႂ်ႈ.. လၢတ်ႈတေႃႇ ၵူႉသူဝ်ႇၼွင်ႉ...ႁွမ်းႁေႃႇၽႂ်လေႃး
1st Verse
ၼၢင်းဢွၼ်ႇၶဝ်ႈပွႆး သၢႆသွႆးႁိူဝ်ႈဝႅၼ်သွင်ႇ ယုမ်ႉတေႃႇၼႃႈၽူမ်ၵွင်ႇမီးငဝ်း
သဝ်းယူႇတီႈလႂ်ၵေႃႈ ပေႃးသမ်ႉပဵၼ်ၽုင်လေႃး ၽႂ်ၵေႃႈႁိမ်တူၺ်း ၸူမ်းဢုပ်ႇလေႃး
မၢၵ်ႇတႃမူၼ်းၵႅမ်ႈၶၢဝ်ၶွင်ႇ ၼင်ႇလိူၼ်မူၼ်ပိူင်းႁိူဝ်ႈလႅင်းသွင်ႇ
ပုင်ႇႁၢင်ႊတူၺ်းယဵမ်ႈၶၢဝ်ၼုမ်ႇ တၢၼ်ႇႁၢင်ႊၸၢမ်ၶမ်း ၶွၼ်ႈၵီႊတုမ်ႇ
ၵူၼ်းလၢႆဢွၼ်ၸူမ်းတူၺ်းယဝ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉလၵ်ႉဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
ၸၢႆးလႆႈယွင်ႈသူတေႉလေႃး ….
2nd Verse
ၼၢင်းဢွၼ်ၶဝ်ႈပွႆး ပိူၼ်ႈၸွႆးၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇ ၵူႉသူဝ်ႇၼွင်ႉႁွမ်းႁေႃႇၽႂ်လေႃး
ႁူပ်ႉတေႃႇယူႇပၢင်ပွႆး ၵွႆးၶႂ်ႈယွၼ်းဢုပ်ႇတူၺ်း ၸွင်ႇၼွင်ႉတေၽွမ်ႉၸၢႆးယူႇႁိုဝ်?
မၢၵ်ႇတႃမႃးႁူပ်ႈၺႃးၵၼ် ၼင်ႇသၢႆဝၼ်းပိူင်းၽႅပ်ႉလႅင်းသၼ်ႇ
ၽႅၼ်လိၼ်မိူင်းပေႃးလႅင်းပွင်ႇ မွၵ်ႇၵုမ်ႈၵၢင်ၾႃႉပေႃးလႅင်းသွင်ႇ
ႁၵ်ႉထိုင်ၶွၼ်ၵိုမ်းၵိုမ်းယဝ်ႈ တွင်းမၼ်ႈမၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
ၸၢႆးႁၵ်ႉပႅင်းသူတေႉလေႃး ….
Chorus
တေလႆႈမိူဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ် ၸႂ်ၸၢႆးမိူၼ်တေၶၢတ်ႇယဝ်ႈ
မၢၵ်ႇတႃမူၼ်းၼွင်ႉႁၢင်ႊလီ ၸၢႆးပီႈဢမ်ႇၸၢင်ႊႁိုဝ်လိုမ်း
လၢႆပီႊမိူင်းၵေႃႈ ၸၢႆးတိုၼ်းတေပႂ်ႉမွင်း ..သူ …
Music
2nd Verse
ၼၢင်းဢွၼ်ၶဝ်ႈပွႆး ပိူၼ်ႈၸွႆးၶႂ်ႈလၢတ်ႈတေႃႇ ၵူႉသူဝ်ႇၼွင်ႉႁွမ်းႁေႃႇၽႂ်လေႃး
ႁူပ်ႉတေႃႇယူႇပၢင်ပွႆး ၵွႆးၶႂ်ႈယွၼ်းဢုပ်ႇတူၺ်း ၸွင်ႇၼွင်ႉတေၽွမ်ႉၸၢႆးယူႇႁိုဝ်?
မၢၵ်ႇတႃမႃးႁူပ်ႈၺႃးၵၼ် ၼင်ႇသၢႆဝၼ်းပိူင်းၽႅပ်ႉလႅင်းသၼ်ႇ
ၽႅၼ်လိၼ်မိူင်းပေႃးလႅင်းပွင်ႇ မွၵ်ႇၵုမ်ႈၵၢင်ၾႃႉပေႃးလႅင်းသွင်ႇ
ႁၵ်ႉထိုင်ၶွၼ်ၵိုမ်းၵိုမ်းယဝ်ႈ တွင်းမၼ်ႈမၼ်ႈဝႆႉၼႂ်းၸႂ်
ၸၢႆးႁၵ်ႉပႅင်းသူတေႉလေႃး ….
Chorus
တေလႆႈမိူဝ်းၽၢတ်ႇယၢၼ် ၸႂ်ၸၢႆးမိူၼ်တေၶၢတ်ႇယဝ်ႈ
မၢၵ်ႇတႃမူၼ်းၼွင်ႉႁၢင်ႊလီ ၸၢႆးပီႈဢမ်ႇၸၢင်ႊႁိုဝ်လိုမ်း
လၢႆပီႊမိူင်းၵေႃႈ ၸၢႆးတိုၼ်းတေပႂ်ႉမွင်း ..သူ …